O škole

Název organizace: 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace
Sídlo: Plzeň, Kyšická 51, PSČ 312 00 mapa
Zřizovatel: Plzeň, statutární město
Funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4, vyjma vydávání, rušení a změn zřizovací listiny,jednotlivými úkony při řízení organizace může pověřit Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylova 55, 312 00 Plzeň www.umo4.plzen.eu
Kapacita mateřské školy: 36 dětí
Ředitelka MŠ: Alena Preislerová
Kontakty: Telefon: 377460643, 725787891
E-mail: preislerovaAl@ms33.plzen-edu.cz
Web: www.ms33plzen.cz

Kolektiv MŠ: 3 pedagogické pracovnice s odpovídajícím pedagogickým vzděláním,
1 provozní pracovnice,
1 kuchařka a provozář ŠJ.

33. mateřská škola je umístněna v rodinné vilce v okrajové části města, kde se prolínají prvky městského i vesnického prostředí.

V mateřské škole jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 36 dětí.

Provoz MŠ je od hodin.

Hlavní orientace mateřské školy

  1. Zajistit zdravý, fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností v současné i budoucí sociální roli.
  2. Usilovat, aby výchova dětí v MŠ probíhala přirozeně na základě jejich spontánních a přirozených aktivit.
  3. Rozvíjet pohybové schopnosti, zdravotní a hygienické návyky dětí, zabezpečovat otužování dětí v technicky možném rozsahu a učit děti chránit své zdraví.
  4. Vytvářet příznivou atmosféru pro výtvarné vyjádření představ, využití talentovaných dětí v účasti při dětských výtvarných soutěžích, pěstovat u dětí vztah ke kultuře, umění, vychovávat u dětí lásku ke knize.
  5. Zkvalitňovat práci v oblasti jazykové výchovy, dbát na kulturu řeči, vést děti k rozvoji logického myšlení a dalších základních psychických procesů.
  6. Rozvíjet pracovní dovednosti, zdokonalovat sebeobsluhu přiměřeně k věku dětí, rozvíjet manipulační a technické dovednosti při činnostech s materiálem, pomůckami a nástroji.
  7. Vést děti k ochranně životního prostředí, k péči o volně žijící zvířata a získávat poznatky o pěstitelské práci.
  8. Využívat podmínek okrajové mateřské školy k získávání poznatků o přírodě, zvířatech, zemědělských pracích apod.

Motto školy

Naším záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.